ผู้บริหาร

นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สี/ดอกไม้ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
เวปไซต์โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์เป็นอย่างไร
ดีที่สุดแล้ว
พอใช้ได้
ปรับปรุงด่วน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2012
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 211100
Page Views 305281
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา คำตา ฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2556,11:00  อ่าน 3150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ของโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ

         

               รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการตามรูปแบบจำลองซิปป์ (ZIPP Model) ซึ่งได้แบ่งการประเมินเป็น ๔ ขั้นตอน คือ ๑. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ๒. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ๓. การประเมินด้านกระบวนการ (Process  Evaluation) และ ๔. การประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) ซึ่งได้แยกออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ประเมินผลสำเร็จของโครงการในด้านพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจจากการจัดทำกิจกรรมตามโครงการจำนวน ๑๐ กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน ดังนี้คือ ครูผู้สอน จำนวน ๔๘ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๒๒๖ คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๒๒๖ คน รวมทั้งหมด ๕๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ แบบสอบถามชุดที่ ๑ มี ๔ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ แบบประเมินด้านบริบทของโครงการ ฉบับที่ ๒ แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ   ฉบับที่ ๓ แบบประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และฉบับที่ ๔ แบบประเมินผลด้านผลผลิตของโครงการ แบบสอบถามชุดที่ ๒ มี ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ เป็นแบบประเมินผลสำเร็จของโครงการในด้านพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน ฉบับที่ ๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจตามรายกิจกรรมของโครงการทั้ง ๑๐ กิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) วิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์คำถามปลายเปิดโดยวิเคราะห์เนื้อหา

               ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ พบว่า

               ๑. ด้านบริบท ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

               ๒. ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

               ๓. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

               ๔. ด้านผลผลิต ผลการประเมินพบว่า                                               

               

 

                         ๔.๑ แบบประเมินผลสำเร็จของโครงการในด้านพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน ผลการประเมินภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายกิจกรรม พบว่ามี ๒ ด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านคารวธรรม ในรายกิจกรรมที่ ๗ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรายกิจกรรมที่ ๑๗ นักเรียนเข้าแถวรับสิ่งของหรือรับบริการตามลำดับก่อนหลัง และด้านสามัคคีธรรม ในรายกิจกรรมที่ ๒๖ นักเรียนชื่นชมความสำเร็จในผลงานกลุ่ม / ทีมงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านระบอบประชาธิปไตยและปัญญาธรรม

 

                           ๔.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองตามรายกิจกรรมของโครงการภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากันทั้ง ๑๐ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมเข้าแถวก่อน หลัง กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน กิจกรรมนาคนาวาฯสัมพันธ์ และกิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ

 

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2556,11:00   อ่าน 3150 ครั้ง


โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เลขที่ 96 ซ.ริมคลองบ้านป่า ถ.พัฒนาการ   แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel. 0-2314-0344 Fax.
0-2314-0344
 Contact Information:Narknawa96@hotmail.com

ผู้ดูแลระบบ: นายเอกนรินทร์  รุ่งเรือง  Ek2234@gmail.com